หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

admin vcd
2018-10-17 14:21:22

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

Submitted by mod on Tue, 2018-10-09 18:18

ที่มา http://contestwar.com/contest/14271

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ
“หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทผู้ส่งผลงาน

 1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา)
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
 4. ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. เนื้อหาของภาพ
 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
 3. เทคนิคในการถ่ายภาพ
 4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
 5. อารมณ์ของภาพ

ขั้นตอนกรส่งผลงาน

 • ผู้ที่สนใจสมัครประกวดได้ที่ sites.google.com/view/khurusapha
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561
 • โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่
  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  วงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด” โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรต้นทางเป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843

Contest Type: 

ประกวดภาพถ่าย

Eligibility: 

นักเรียน

นิสิต นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

Total Prize Money: 

208,000 Baht

Contest's URL: 

รายละเอียด

Downloads: 

สมัคร

File attachments: 

รายละเอียด

Deadline: 

08 Oct 2018 10:00 to 15 Nov 2018 16:00

Published by: 

Contestwar