หลักสูตร


หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555


1. ชื่อหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ศป.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   132  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า            30       หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 
                                   12       หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          9
        หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี             9
        หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า                  92      หน่วยกิต
(1) วิชาแกน                                          27      หน่วยกิต
(2) วิชาเฉพาะด้าน                                   46
      หน่วยกิต     
(3) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ                  6       หน่วยกิต
(4) วิชาการจัดการ                                   6       หน่วยกิต
(5) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา      7      หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                    6       หน่วยกิต

1.กลุ่มวิชาภาษา   เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต

ก. บังคับเรียน       3 รายวิชา      9  หน่วยกิต  ดังนี้

รหัสวิชา                              ชื่อวิชา                                                      น (บ-ป-อ)

GEL1001                       การใช้ภาษาไทย                                                    3 (3-0-6)

GEL1002                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                         3 (3-0-6)

GEL1003                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน                     3 (3-0-6)

ข.เลือกเรียน        1 รายวิชา     3 หน่วยกิต

GEL2001                     ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                 3 (3-0-6)

GEL2002                      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                           3 (3-0-6)

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ก. บังคับเรียน       2 รายวิชา   6หน่วยกิต  ดังนี้

GEH1001                     สุนทรียภาพกับชีวิต                                                   3 (3-0-6)

GEH1002                    สังคมไทยในบริบทโลก                                                 3 (3-0-6)

ข. เลือกเรียน        1 รายวิชา  3  หน่วยกิต ดังนี้

GEH2001                     การพัฒนาตน                                                        3 (3-0-6)

GEH2002                     ความจริงของชีวิต                                                    3 (3-0-6)

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

      ก. บังคับเรียน  2  รายวิชา      6  หน่วยกิตดังนี้

GES1001                   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้                     3 (3-0-6)

GES1002                   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                            3 (3-0-6)

        ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  ดังนี้

GES2001                   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                               3 (3-0-6)

GES2002                   การคิดและการตัดสินใจ                                                3 (3-0-6)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า                                                92  หน่วยกิต

                1.  วิชาแกนเรียน                                                                  27  หน่วยกิต 

VCD1101                  การวาดเส้นพื้นฐาน                                                     3(2-2-5)

VCD1102                  จิตรกรรมพื้นฐาน                                                       3(2-2-5)

VCD1103                  ภาพพิมพ์พื้นฐาน                                                       3(2-2- 5)

VCD1104                  ประติมากรรมพื้นฐาน                                                   3(2-2-5)

VCD1105                  หลักการออกแบบ                                                      3(2-2-5)

VCD1106                 การเขียนแบบพื้นฐาน                                                   3(2-2-5)

                             Basic Drafting

VCD1201                 ประวัติศาสตร์ศิลป์                                                      3(2-2-5)                 

VCD1501                 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์                                        3(2-2-5)

VCD1502                 การถ่ายภาพพื้นฐาน                                                   3(2-2-5)

2 วิชาเฉพาะด้านเรียน                                                                  46 หน่วยกิต

VCD1202                 ประวัติการออกแบบกราฟิก                                                     3(2-2-5)

VCD2301                นิเทศศิลป์เบื้องต้น                                                              3(2-2-5)

 VCD2302              การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์                                        3(2-2-5)

VCD2303               การออกแบบสิ่งพิมพ์                                                           3(2-2-5)

VCD2304               การออกแบบภาพประกอบ                                                       3(2-2-5)

VCD2305              การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก                                            3(2-2-5)

VCD2501              การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์                                          3(2-2-5)

VCD3301              การออกแบบโฆษณา                                                              3(2-2-5)

VCD3302             การออกแบบกราฟิกสื่อภาพและเสียง                                              3(2-2-5)

VCD3401             การออกแบบบรรจุภัณฑ์                                                            3(2-2-5)

VCD3501             มัลติมีเดีย                                                                           3(2-2-5)

VCD3901               การนำเสนอผลงานนิเทศศิลป์                                                     3(2-2-5)

VCD3902               วิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศิลป์                                               3(2-2-5)               

VCD3903               สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                   3(2-2-5)

VCD4901               โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์                                           4(2-4-6)

            2.2 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ                                          6 หน่วยกิต         

VCD2201                ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบนิเทศศิลป์                                        3(3-0-6)

VCD3201                ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์                       3(3-0-6)                 

             2.3 วิชาวิทยาการจัดการ                                          6 หน่วยกิต

VCD1203               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการออกแบบ                                      3(3-0-6)

VCD2202                  ธุรกิจการออกแบบนิเทศศิลป์                                                3(3-0-6)

              2.4  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต
VCD3801                การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป์                      2 (90)                

VCD4801               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป์                              5(450)                     

                              หรือ

VCD3802                การเตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบนิเทศศิลป์                                1(45)

VCD4802                 สหกิจศึกษาการออกแบบนิเทศศิลป์                                          6(540)                    

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

VCD3202                 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                                       3(2-2-5)
VCD3402                งานกราฟิกสำหรับสภาพแวดล้อม                                            3(2-2-5)

VCD3403                 การออกแบบนิทรรศการ                                                    3(2-2-5)

VCD3502                การออกแบบคาแรคเตอร์                                                    3(2-2-5)

VCD3503               คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ                                                    3(2-2-5)

VCD3504                ภาพเคลื่อนไหว                                                               3(2-2-5)