เกี่ยวกับสาขา


หลักสูตรของสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งเน้นที่จะสร้างนักออกแบบนิเทศศิลป์มืออาชีพผู้มีความรู้และทักษะด้านธุรกิจและการบริหารจัดการเน้นความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมีการสร้างพัฒนาการส่วนบุคคลในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีการประยุกต์หลังการออกแบบมีการพัฒนาทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือการนำเสนองานอย่างมีระบบและรู้จักเทคนิคการนำเสนอ เรียนรู้ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตราสัญลักษณ์ระบบป้ายสัญญาณ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค การออกแบบนิทรรศการการออกแบบแอนนิเมชั่นพรีเซนเทชั่นในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ นักศึกษาต้องออกฝึกงานตามความถนัดตามสายงานที่เรียนมากับสถานประกอบการจริงและนักศึกษาต้องจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ(Special Project) นำเสนอออกสู่สาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ