อาจารย์และบุคคลากร


 อาจารย์มารุต   พิเชษฐวิทย์


คุณวุฒิ

ศป.ม. นฤมิตศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ผลงานทางวิชาการ
- บทความวิชาการ  อิทธิพลของศิลปะ เซอร์เรียลลิสม์ต่องานโฆษณาไทย


ผลงานด้านการบริหาร/การสอน

 - หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ปัจจุบัน)

 - Graphic  Designer  นิตยสาร  ad.&art.
 - Graphic  Designer  บ. คามาราร์ต  สตูดิโอ  จก.

 - นักวาดภาพประกอบอิสระ

 - ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม

 - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 - กรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 - คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์


รายวิชาที่สอน   

 - โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์

 - การนำเสนอผลงาน

 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 1

 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 2

 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 3

 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 4

 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 5

 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 6

 - หลักการออกแบบศิลปกรรม

 - การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

 - การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ

 - การเขียนภาพประกอบ

 - การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์

 - จิตวิทยาการออกแบบ


สถานที่ทำงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2160-1388- 94 ( 7 เลขหมาย) ต่อเลขหมายภายใน 202
Email : marut.pi@ssru.ac.th

เว็ปไชต์ :http://www.elfar.ssru.ac.th/marut_pi/


อาจารย์จันทนา   อินสระ


ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัยและบทความวิจัยเรื่อง สื่อภาพนูน"สัตว์หิมพานต์" เพื่อผู้พิการทางสายตา

ผลงานด้านการบริหาร/การสอน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สถานที่ทำงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2160-1388 - 94 ( 7 เลขหมาย) ต่อเลขหมายภายใน 201

Email : chantana.in@ssru.ac.th

เว็ปไซต์ : http://www.elfar.ssru.ac.th/chantana_in/

อาจารย์กรีธา   ธรรมเจริญสถิต

คุณวุฒิ
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ผลงานทางวิชาการ
- บทความวิชาการเรื่อง ตัวอักษร

ผลงานด้านการบริหาร/การสอน

-รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

สถานที่ทำงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2160-1388 - 94 ( 7 เลขหมาย) ต่อเลขหมายภายใน 202

Email : kreetha.th@ssru.ac.th

เว็ปไซต์ :http://www.elfar.ssru.ac.th/kreetha_th/


อาจารย์นวภรณ์   ศรีสราญกุลวงศ์

ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัยและบทความวิจัยเรื่อง การออกแบบของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานด้านการบริหาร/การสอน

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

สถานที่ทำงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1388 - 94 ( 7 เลขหมาย) ต่อเลขหมายภายใน 201

Email : nawaporn.sr@ssru.ac.th

เว็ปไซต์ :http://www.elfar.ssru.ac.th/nawaporn_sr/


อาจารย์ ดร. พีระพล   ชัชวาลย์


คุณวุฒิ

ศ.ม. ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานด้านการบริหาร/การสอน

- กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


การทำงาน
-ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาศรีปทุม

- กราฟิคดีไซเนอร์ แผนกสร้างสรรค์ บมจ. การบินไทย


รายวิชาที่สอน 

- การออกแบบกราฟิค 1

- ประวัติศาสตร์กราฟิก

- โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์

- พื้นฐานการออกแบบ

- การผลิตสื่อ

- กราฟิกสื่อสารทางธุรกิจ

- ออกแบบนิเทศศิลป์ 1

- ออกแบบนิเทศศิลป์ 2

- ออกแบบนิเทศศิลป์ 3

- ออกแบบนิเทศศิลป์ 4

- ออกแบบนิเทศศิลป์ 5

- ออกแบบนิเทศศิลป์ 6

- การออกแบบภาพประกอบ

- ประวัติศาสตร์กราฟิก

- คอมพิวเตอร์กราฟิก

- โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์

- ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก

- หลักการออกแบบ

- การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ

- สัมมนาการออกแบบ


สถานที่ทำงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1388 - 94 ( 7 เลขหมาย) ต่อเลขหมายภายใน 202

Email : peerapol.ch@ssru.ac.th

เว็ปไซต์ :http://www.elfar.ssru.ac.th/peerapol_ch/


อาจารย์ ดร. ฟาริดา วิรุฬหผล


คุณวุฒิ

PhD. University of Huddersfield, UK

Master of Graphic, Florence Design Academy, Italy

ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานด้านการบริหาร/การสอน

-กรรมการวิชาการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

การทำงาน

- อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- กราฟิคดีไซเนอร์


รายวิชาที่สอน 

- มัลติมีเดีย

- การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก

- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1388 - 94 ( 7 เลขหมาย) ต่อเลขหมายภายใน 202

Email : farida.vi@ssru.ac.th

เว็ปไซต์ :http://www.elfar.ssru.ac.th/farida_vi/


อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
                            
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา         
  ปริญญาโท : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร     
  ปริญญาตรี :
ศิลปกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email :  
panuwad.ka@ssru.ac.th    
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/panuwad_ka/
  ติดต่อ : 
ชั้น 2 (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300      
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201