หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย

admin vcd
2018-10-17 15:15:09

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย

http://contestwar.com/contest/14260

Submitted by mod on Wed, 2018-10-03 16:08

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
กิจกรรมบำบัดไทย

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย ชิงเงินสด 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่สื่อความหมายถึง ความก้าวหน้าของงานกิจกรรมบำบัดไทยที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 โดยแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดให้กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน การพัฒนาศักยภาพทุกด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวไปสู่นวัตกรรมเพื่อการบำบัด (innovation of care)
 2. ข้อกำหนดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีดังนี้
  • เจ้าของผลงานกรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน
  • เจ้าของผลงานส่งผลงานหนึ่งท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงาน ในกรณีที่ต้องการส่งมากกว่า 1 ผลงาน กรุณาส่งผลงานแยกในแต่ละผลงาน
  • ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด มี 1 ไฟล์ คือ ตราสัญลักษณ์ของการครบรอบ 40 ปีของกิจกรรมบำบัดไทย
   • ผลงานต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค
   • ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustration) และ .jpg โดยให้ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน Mode CMYK / RGB
   • ในตราสัญลักษณ์ให้มีชื่อ “40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย”
  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องย่อส่วนตราสัญลักษณ์ ขนาด 3 x 3 ซม. พิมพ์สี แนบมาพร้อมชิ้นงานมาด้วย
  • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ มีความทันสมัย สวยงาม จดจำง่าย เด่นชัดและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกประเภท
  • เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในตราสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นใดมาก่อน หากพบการละเมิดเงื่อนไขข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์และถอนรางวัลคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เจ้าของผลงานจะต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้จนกว่าจะประกาศผลการตัดสิน เพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นภายหลังการตัดสินตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ
 3. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงาน พร้อมกับระบุสถานที่ ๆ สามารถติดต่อได้และหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน
 4. การมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด ภาควิชากิจกรรมบำบัดฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถจัดส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  ช่องทางการจัดส่งผลงาน (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
  1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเองที่ คุณรมย์นลิน ไชยเศรษฐ งานบริหารทั่วไป ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึก 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5393-5072
  2. ส่งทางไปรษณีย์ ให้บันทึกไฟล์ลง CD พร้อมใบสมัครแล้วจัดส่งมายัง
   คุณรมย์นลิน ไชยเศรษฐ
   งานบริหารทั่วไป ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึก 7 ชั้น
   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
   (ในกรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถือเอาตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  3. ทาง e-mail: romnalin.chai@cmu.ac.th ระบุหัวข้อ e-mail (Subject): Logo 40 ปี พร้อมใบสมัคร
 • ประกาศผลการตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ของคณะเทคนิค-การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการประกวด
มีเพียงรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วยเงินสด 5,000 บาท และใบประกาศ เกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-5393-5072

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

Contest Type: 

ประกวดออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Eligibility: 

นิสิต นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

Total Prize Money: 

5,000 Baht

File attachments: 

รายละเอียดและใบสมัคร

Deadline: 

03 Oct 2018 10:00 to 05 Nov 2018 16:00

Published by: 

Contestwar