หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก
ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก

admin vcd
2018-10-17 14:07:52

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards

                                                Submitted by mod on Wed, 2018-02-14 16:36

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก
: Cajuput Small Wood Products Design
Awards

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น
 2. เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อยกย่องผลงานที่นาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากไม้เสม็ดขาวนาไปส่งเสริมให้ก้าวสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่เอกลักษณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้เสม็ดขาวในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และ Green University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. เพื่อสร้างแบรนด์ Cajuput Small Wood Products Design Awards ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การส่งผลงานในรอบคัดเลือก

 1. ในการข้อเสนอโครงการ ผู้ส่งผลงานสามารถส่งทาง
  • e-mail : fforksw@ku.ac.th, ffordjs@ku.ac.th และ aynapus@gmail.com
  • ไปรษณีย์ หรือส่งได้ด้วยตัวเองที่
   ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ที่อยู่ส่งเอกสาร ตู้ ปณ. 1018 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
 2. สิ่งที่ต้องส่งประกอบด้วย ใบสมัคร สาเนาบัตรนิสิตนักศึกษา และร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ (ให้แนบมาในรูปแบบเอกสาร A2) โดยเอกสารโครงการดาเนินงานต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย กรอบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ให้แนบมาในรูปแบบเอกสาร A4)
 3. ในกรณีที่ท่าน มี VDO แนะนาผลงาน สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมได้ โดยความยาวไม่เกิน 3 นาที

กำหนดระยะเวลา

 • 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ
 • ภายใน 29 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตัดสินประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-5614761, 085-8370779 และ 062-2392264
 • www.facebook.com/frc.forest