หน้าหลัก > กิจกรรม > ประกาศ > โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ ๒๑
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ ๒๑

admin vcd
1 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์

ด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักศึกษา ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานด้านการออกแบบในปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน

ในการนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้